VEILIGHEID

De afgelopen jaren hebben activiteiten zoals voorraadbeheer, orderverwerking, opslag, goederenbehandeling en transport een enorme vlucht genomen. Dit heeft mede tot gevolg gehad dat de magazijnstelling is uitgegroeid van een eenvoudige stellage in een magazijn tot een echte staalconstructie voor de opslag van verschillende soorten goederen van licht tot zwaar.

Mede door deze ontwikkelingen heeft men het noodzakelijk gevonden om uitgangspunten en methoden ondubbelzinnig vast te leggen voor ontwerp, berekening, montage en gebruik.

De inrichting van het magazijn wordt bepaald door de manier waarop de basisfuncties, tijdsoverbrugging (opslag) en sorteren (handling) ingevuld moeten worden. Voor beide basisfuncties zijn verschillende typen van magazijnstellingen te gebruiken. Een magazijnstelling is een verzamelnaam voor diverse typen staalconstructies (en/of houtconstructies) die bedoeld zijn voor de opslag van goederen.

HEFTRUCKCHAUFFEURS

Heftruckchauffeurs dienen te werken volgens de RVHM 1995. De RVHM 1995, ” Richtlijnen voor het Veilig werken met een Heftruck in en bij Magazijnstellingen” beschrijft:

  • de vereiste randvoorwaarden voor een veilig gebruik (van magazijn tot management)
  • het correcte gebruik (heftruck en chauffeur)

De RVHM 1995 is dan ook, naast de gehanteerde ontwerpregels, een belangrijk offerte uitgangspunt.

VEILIGE STELLINGEN

Voorkomen is beter dan genezen. De branchevereniging DMH (Dutch Material Handling) zorgt voor actuele informatie inzake de laatste stand der techniek en het toepassen hiervan. HIerdoor zijn wij in staat de richtlijnen toe te passen die gelden van ontwerp tot gebruik van stellingen in de ruimste zin van het woord.

Het verzekert u van de vereiste draagkracht bij een verantwoord veiligheidsniveau, zoals bedoeld in de ARBO-wet.

PERIODIEKE CONTROLES

Alleen door een periodieke inspectie blijft uw magazijn- of archiefstelling veilig zoals bedoeld in de ARBO-wet. In de dagelijkse praktijk moet nu eenmaal worden vastgesteld dat in magazijnen aanrijschades regelmatig voorkomen en ook nauwelijks te voorkomen zijn. Vaak blijkt echter ook dat de gevolgen van niet ernstig lijkende beschadigingen worden onderschat. Regelmatige inspecties zijn verplicht op grond van de ARBO-wet. Conform NEN-EN 15635:2008 (Niet verrijdbare stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van magazijnstellingen) behoort een onderneming ten minste één keer per jaar een inspectie uit te laten voeren door een van het magazijnmanagement onafhankelijke technicus met de vereiste kennis van de specifieke constructieve- en montage-aspecten en de gebruiksveiligheid van de te inspecteren stelling.

Hovuma doet dit aan de hand van controlelijsten, welke opgesteld zijn in overleg met de Arbeidsinspectie uit de Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 5055-1:2009. Deze praktijkrichtlijn is een hulpmiddel bij het tot stand brengen en/of in stand houden van een verantwoord veiligheidsniveau met bijbehorend veiligheidsplan. Basis hiervoor zijn de normen NEN-EN 15635:2008 alsmede NEN-EN 15620:2008 en NEN-EN 15629:2008, en met inachtname van de Arbowet die de gebruiker onderhoudsplichtig verklaart.

Er zijn diverse ARBO checklisten aan de hand waarvan de gecertificeerde inspecteur de inspecties uitvoert.

ARBO-WETGEVING

Per 1 januari 1998 is elk bedrijf of instelling in Nederland verplicht om, in het kader van de ARBO-wet, een “Veiligheidsplan c.q. Risico-inventarisatie” op te stellen. Één aspect dat bij het opstellen van een “Veiligheidsplan c.q. Risico-inventarisatie” voor magazijnen en distributiecentra zeker aan de orde behoort te komen is:

  • een beoordeling van schades door aanrijdingen met een heftruck en
  • het onzorgvuldig afzetten dan wel uitnemen van pallets.

Vaak wordt de draagkrachtreductie van niet ernstig lijkende beschadigingen hierbij  onderschat. De werkgever is en blijft verantwoordelijk voor de veiligheid van de werkomgeving voor zijn medewerkers.

De navolgende normen zijjn o.a. van toepassing in de branche:

AI-14ARBO informatie, Bedrijfsruimten- Inrichtingen, Transport en Opslag
NEN-5052 Magazijnstellingen, Belastingen en Imperpecties
NVN-5053Magazijnstellingen, Beproevingsmethoden en Proefinterpretaties
NPR 5054Palletstellingen, Bediening door magazijntrucks, Verklaring van toegelaten gebruik
NPR 5055Magazijnstellingen – Arboverantwoordelijkheden en controlelijsten voor de periodieke inspectie op juist gebruik en staat van onderhoud – Deel 1: Palletstellingen
RVHM 1995Richtlijnen voor het Veilig werken met een Heftruck in/bij Magazijnstellingen
RSM 1977/1979Richtlijnen voor berekening van stalen industriële magazijnstellingen
DIN 15185Richtlinien für Lagersysteme zum Betreiben von Flurförderzeugen im Schmalgang

FEM 9.831

Storage and retrieval machine: Calculation principles of storage and retrieval machines -Tolerances, deformation and clearances in the highbay warehouse

FEM 10.2.06The design of hand loaded static steel shelving systems
NEN-EN 15095 Aangedreven mobiele stellingen, carrouselinstallaties en opslagliften – veiligheidseisen
NEN-EN 15512Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Grondslagen voor het constructief ontwerp
NPR 5055-1-2009         Nederlandse Praktijkrichtlijn
NEN-EN 15620Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Verstelbare palletstellingen – Toleranties , vervormingen en veiligheidsafstanden
NEN-EN 15629Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Specificatie van magazijnstellingen
NEN-EN 15635Niet-verrijdbare stalen opslagsystemen – Gebruik en onderhoud van magazijnstellingen

DUTCH MATERIAL HANDLING

Product Group : Racking & Shelving

De DMH heeft ten doel de economische en technische belangen van haar leden te behartigen, voor zover deze belangen specifiek betrekking hebben op de ontwikkeling en/of vervaardiging en/of de handel in artikelen en systemen die worden gebruikt voor het transport van personen en het transport en de opslag van materialen en goederen (uitgezonderd weg-, water-, en rail- (spoorweg-) transporten.

De DMH heeft een brede focus. Zij behartigt de algemene belangen van haar leden, ook richting de regelgevers in Den Haag en in Brussel. Zij maakt zich als brede brancheorganisatie sterk voor een professionele gezonde sector. Zij heeft zich daarbij onder meer de volgende taken gesteld:

  • Verzamelen van marktinformatie
  • Promotie van het vakgebied
  • Beursactiviteiten
  • Arbo-wetgeving
  • Onderhouden van internationale en nationale contacten
  • Normalisatiewerkzaamheden

De leden van diverse productgroepen van de DMH hebben zitting in FEM-, CEN- en NEN-commissies. Daarmee is de DMH zowel op Europees als nationaal gebied actief voor haar leden.

Scroll to Top